جایگاه پمپ بنزین

نمای آلومینیوم کامپوزیت  و ورق های آلومینیوم کامپوزیت بهترین مصالح برای بازسازی و زیباسازی نمای جایگاه پمپ بنزین است . استفاده از  نمای آلومینیوم کامپوزیت به دلیل داشتن خاصیت ضداشتعال ، وزن بسیار سبک ، ثبات رنگ ورق ها در برابر آفتاب و باران جهت نمای جایگاه پمپ بنزین پیشنهاد می گردد .

برخی از جایگاه های پمپ بنزین اجرا شده با ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند :