پدیده شاندیز ۸۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پل_سه_راه_راهنمایی_نمای_کامپوزیت
پل سه راه راهنمایی ۳۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴
پارکینگ_مکانیزه_نمای_کامپوزیت
پارکینیگ مکانیزه ۹۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴

پدیده شاندیز ۸۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پدیده_نمای_کامپوزیت

پدیده، نمای کامپوزیت

۸۵۰۰۰ متر مربع پرمیوم باند P.V.D.FHIGH GLOSSNANOSHINING مجری : گروه مهندسی گارنت