پروژه SSP ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

هتل لیپار_نمای_کامپوزیت
هتل لیپار چابهار ۲۰۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
کیمیا_نمای_کامپوزیت
برج های دو قلوی کیمیا ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۸, ۱۳۹۴

پروژه SSP ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

SSP_نمای_کامپوزیت

SSP ، نمای کامپوزیت

پروژه SSP

متراژ ۱۵۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند