برج های دو قلوی کیمیا ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

SSP_نمای_کامپوزیت
پروژه SSP ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
هاشمیه_نمای_کامپوزیت
هاشمیه
مهر ۸, ۱۳۹۴

برج های دو قلوی کیمیا ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

کیمیا_نمای_کامپوزیت

کیمیا، نمای کامپوزیت

کیمیا_نمای_کامپوزیت

برج های دو قلوی کیمیا ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند