تالار شهر
شهریور ۲۰, ۱۳۹۴
سالن خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد
شهریور ۲۰, ۱۳۹۴