اجرای نما ساختمان

آذر ۴, ۱۳۹۵

عملکرد نما و عوامل موثر در نما سازی

عملکرد نما و عوامل موثر در نما سازی نمای ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم ساختمان است. برخی از عملکردهای نما و عوامل مؤثر در نما […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵

طراحی و اجرای نمای ساختمان و آلومینیوم کامپوزیت

طراحی و اجرای نمای ساختمان و آلومینیوم کامپوزیت نما کاری از آنجایی که اولین ارتباط افراد با یک پروژه ساختمانی از طریق نمای خارجی ساختمان شکل […]