درخواست لباس کار و کالر چارت

همکاران و مجریان محترم با پر کردن فرم زیر می توانند کالرچارت ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند و لباس کار دریافت نمایند .